Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
[ 20/05/2017 ]
Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, phương án PP lợi nhuận và mức thù lao HĐQT, BKS 2017
[ 05/04/2017 ]
Tờ trình mức cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao của HĐQT, BKS 2017
[ 05/04/2017 ]
Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ năm 2017
[ 05/04/2017 ]
Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2017
[ 05/04/2017 ]
Thông báo mời họp ĐH Đồng cổ đông năm 2017
[ 05/04/2017 ]
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016
[ 12/04/2016 ]
Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
[ 01/04/2016 ]