Breeze CALPUFF

Breeze CALPUFF

Tính năng cơ bản: 
Breeze CALPUFFđược sử dụng để mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động của khí thải tới môi trường tại các khu vực có quy mô lớn, địa hình phức tạp.