Breeze Roads

Breeze Roads

Tính năng cơ bản: 
Breeze Roads (CALINE4, CAL3QHC, CAL3QHCr) Breeze Roads cho phép mô hình phát tán khí, dự báo tác động của các khí carbon monoxide (CO), khí nitơ (NO2),hạt (PM), và nồng độ các khí trơ gây ô nhiễm khác từ các phương tiện di chuyển trên đường.

Breeze Roads (CALINE4, CAL3QHC, CAL3QHCr) Breeze Roads cho phép mô hình phát tán khí, dự báo tác động của các khí carbon monoxide (CO), khí nitơ (NO2),hạt (PM), và nồng độ các khí trơ gây ô nhiễm khác từ các phương tiện di chuyển trên đường.

Breeze Roads có thể được sử dụng kết hợp với MOBILE 5 hoặc các mô hình phát thải EMFAC hoặc các dữ liệu phát thải khác. Mô hình được xây dựng phù hợp với Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia (NAAQS), các quy định của liên bang, Chiến lược về chất lượng không khí của Anh Quốc, ... Breeze Roads chứa một số mô hình phân tán : CALINE4, CAL3QHC, CAL3QHCR.