Tin tức

20Tháng 42017
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

CIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 12/04/2017, Công ty CIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại Tòa nhà CIC – CDC số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Tham dự Đại hội, có các đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, HĐQT, Ban  Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Cổ đông và các đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết của CIC.

Tại Đại hội, CIC đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới của Công ty CIC cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Năm 2017 là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn 5 năm phát triển mới 2017-2021, trong Chiến lược phát triển của CIC. Trong năm 2016, Công ty vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, luôn phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, CIC đã vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những mục tiêu phát triển không chỉ riêng trong năm 2016, mà còn cả trong dài hạn, giữ vững sự phát triển bền vững của những năm qua.

Đại hội cổ đông thường niên CIC 2017

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát CIC mới nhiệm kỳ 2017 - 2021

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành cao, tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên CIC 2017 đã kết thúc trong sự tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa CIC ngày càng phát triển.

 >> Xem thêm:  Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.