Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Escon hiển thị font sai - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Escon hiển thị font sai (/showthread.php?tid=605)Escon hiển thị font sai - M@trixs - 11/12/11

[Image: loiescon1.png]

Cách nào để sửa vậy ACE ???

Với lại làm sao biết được mình đang dùng xi măng PC30 hoặc PC40 (nhìn vào đâu để biết). Khi muốn chuyển đổi thì thao tác thế nào ợ !!!

Mong các ACE hướng dẫn giùm vì mới sử dụng Escon có 15 phút trước (từ nào giờ chưa có bít dự toán là gì cả)