Quan hệ cổ đông

Thông báo Cổ đông 2019
[ 22/11/2019 ]
Nghị quyết HĐQT 2019
[ 22/11/2019 ]
Nghị quyết cổ đông xin ý kiến thay đổi tên công ty trong điều lệ 2019
[ 15/11/2019 ]
Điều lệ CIC 2019
[ 15/11/2019 ]
Báo cáo Tài chính 2018
[ 04/04/2019 ]
TB mời họp ĐHĐCĐ 2019 CIC
[ 04/04/2019 ]
Tờ trình mức cổ tức, trích lập các quỹ & mức thù lao của HĐQT, BKS 2018
[ 04/04/2019 ]
Tờ trình KHKD, Phân phối mức lợi nhuận...2019
[ 04/04/2019 ]