Quan hệ cổ đông

Thư lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản
[ 01/12/2017 ]
Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua KH và nội dung VB lấy ý kiến CĐ bằng VB
[ 01/12/2017 ]
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
Chi tiết download file đính kèm
[ 05/10/2017 ]
Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát
[ 17/08/2017 ]
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên HĐQT nhiệm kì 2017-2021
[ 17/08/2017 ]
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
[ 15/08/2017 ]
Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm PTGĐ Công ty
[ 15/08/2017 ]
Biên bản họp Ban Kiểm Soát 05/5/2017
[ 15/08/2017 ]