Quan hệ cổ đông

Thông báo Cổ đông 2019
[ 22/11/2019 ]
Nghị quyết HĐQT 2019
[ 22/11/2019 ]
Nghị quyết cổ đông xin ý kiến thay đổi tên công ty trong điều lệ 2019
[ 15/11/2019 ]
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 16/04/2018 ]
Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018
[ 16/04/2018 ]
Tờ trình mức cổ tức, Trích lập các quỹ và mức thù lao của HĐQT, BKS 2017
[ 02/04/2018 ]
Tờ trình về KHKD, Phân phối mức lợi nhuận và mức thù lao HĐQT, BKS 2018
[ 02/04/2018 ]
Thông báo mời họp ĐH Đồng Cổ đông 2018
[ 02/04/2018 ]