Quan hệ cổ đông

Báo cáo BKS 2018
[ 02/04/2018 ]
Báo cáo BGĐ 2018
[ 02/04/2018 ]
Báo cáo HĐQT 2018
[ 02/04/2018 ]
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
[ 18/03/2015 ]
Tờ trình về mức cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao của HĐQT,BKS 2015
[ 18/03/2015 ]
Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015
[ 18/03/2015 ]
Tờ trình tăng vốn điều lệ 2015
[ 18/03/2015 ]