Quan hệ cổ đông

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 16/04/2018 ]
Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018
[ 16/04/2018 ]
Báo cáo tài chinh 2017
[ 02/04/2018 ]
Báo cáo BKS 2018
[ 02/04/2018 ]
Báo cáo BGĐ 2018
[ 02/04/2018 ]
Báo cáo HĐQT 2018
[ 02/04/2018 ]
Tờ trình mức cổ tức, Trích lập các quỹ và mức thù lao của HĐQT, BKS 2017
[ 02/04/2018 ]
Tờ trình về KHKD, Phân phối mức lợi nhuận và mức thù lao HĐQT, BKS 2018
[ 02/04/2018 ]