Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp ĐH Đồng Cổ đông 2018
[ 02/04/2018 ]
Giấy ủy quyền
[ 02/04/2018 ]
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng - CIC kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết số 02/2018/NQ - HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau: Ngày chốt quyền tham dự: 02/04/2018 Thời gian tổ chức dự kiến: 13/04/2018. Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem: Tại đây.
[ 12/03/2018 ]
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến CĐ bằng VB để thông qua NQ của ĐHĐCĐ
[ 18/12/2017 ]
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017
[ 18/12/2017 ]
Thư lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản
[ 01/12/2017 ]
Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua KH và nội dung VB lấy ý kiến CĐ bằng VB
[ 01/12/2017 ]
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
Chi tiết download file đính kèm
[ 05/10/2017 ]