Quan hệ cổ đông

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát
[ 17/08/2017 ]
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên HĐQT nhiệm kì 2017-2021
[ 17/08/2017 ]
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
[ 15/08/2017 ]
Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm PTGĐ Công ty
[ 15/08/2017 ]
Biên bản họp Ban Kiểm Soát 05/5/2017
[ 15/08/2017 ]
Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017
[ 15/08/2017 ]
Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
[ 20/05/2017 ]
Báo cáo tài chính năm 2016
[ 05/04/2017 ]