Quan hệ cổ đông

Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, phương án PP lợi nhuận và mức thù lao HĐQT, BKS 2017
[ 05/04/2017 ]
Tờ trình mức cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao của HĐQT, BKS 2017
[ 05/04/2017 ]
Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ năm 2017
[ 05/04/2017 ]
Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2017
[ 05/04/2017 ]
Thông báo mời họp ĐH Đồng cổ đông năm 2017
[ 05/04/2017 ]
Điều lệ 2016
[ 18/05/2016 ]
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016
[ 12/04/2016 ]
Báo cáo tài chính 2015
[ 01/04/2016 ]