Quan hệ cổ đông

Phục luc_ các điểm mới của dự thảo điều lệ so với điều lệ hiện tại
[ 01/04/2016 ]
Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
[ 01/04/2016 ]
Tờ trình mức cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao HĐQT, BKS 2015
[ 01/04/2016 ]
Tờ trình kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và mức thù lao HĐQT, BKS 2016
[ 01/04/2016 ]
Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2016
[ 01/04/2016 ]
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
[ 01/04/2016 ]
Thông báo đấu giá
[ 03/07/2015 ]
Quy chế đấu giá quyền mua VNCC
[ 03/07/2015 ]