Aconex

Dịch vụ trao đổi dữ liệu bản vẽ và thông tin một dự án đầu tư xây dựng qua mạng internet. Cho phép chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu trao đổi các loại dữ liệu và các thông tin về công trình xây dựng qua website của