CUSTIC software

CUSTIC software

Tính năng cơ bản: 
CUSTIC: Phần mềm mô phỏng ảnh hưởng của tiếng ồn Với các điều kiện cụ thể tại khu vực đánh giá được nhập vào phần mềm, CUSTIC cho phép mô phỏng về hình học và đánh giá tác động của tiếng ồn. <p> </p>