DESCAR software

DESCAR software

Tính năng cơ bản: 
Phần mềm kiểm soát ô nhiễm nước, mô phỏng quá trình ô nhiễm và đánh giá tác động của ô nhiễm nước.