Giới thiệu về Lake Environmental

Giới thiệu về Lake Environmental

Lake Environmental là một công ty của Canada chuyên nghiên cứu và cung cấp các giải pháp phần mềm về lĩnh vực môi trường hóa chất khí (mô phỏng phát tán, theo dõi, kiểm soát, dự báo ...). Công ty có các chuyên gia hàng đầu về CNTT trong lĩnh vực môi trường với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được ứng dụng cho nhiều cơ quan môi trường, viện nghiên cứu, công ty liên quan trên khắp thế giới.

Sản phẩm gồm có các lĩnh vực:

-Mô hình hóa sự phát tán hóa chất trong không khí:

 • AERMOD View
 • ARTM View
 • AUSTAL View
 • CALPUFF View
 • CALRoads View

-Đánh giá rủi ro:

 • EcoRisk View
 • IRAP-h View

-Quản lý sự phát thải:

 • Emissions View
 • FETs View
 • MOBILE View

-Đảm bảo tuân thủ phát thải:

 • FETs - RT Web

-Phát tán gây nguy hại cấp thiết:

 • SEVEX View
 • SLAB View

 

 Sản phẩm gồm có các lĩnh vực:

-Mô hình hóa sự phát tán hóa chất trong không khí:

 • AERMOD View
 • ARTM View
 • AUSTAL View
 • CALPUFF View
 • CALRoads View

-Đánh giá rủi ro:

 • EcoRisk View
 • IRAP-h View

-Quản lý sự phát thải:

 • Emissions View
 • FETs View
 • MOBILE View

-Đảm bảo tuân thủ phát thải:

 • FETs - RT Web

-Phát tán gây nguy hại cấp thiết:

 • SEVEX View
 • SLAB View