Hãng Canarina

Hãng Canarina

Tính năng cơ bản: 
DISPER software là một phần mềm phân tích sự phát tán không khí ô nhiễm. Chương trình của phần mềm sẽ tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong mỗi điểm của không khí, xem xét trong những nguồn gây ô nhiễm và các điều kiện của bầu khí quyển.

DISPER software

là một phần mềm phân tích sự phát tán không khí ô nhiễm. Chương trình của phần mềm sẽ tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong mỗi điểm của không khí, xem xét trong những nguồn gây ô nhiễm và các điều kiện của bầu khí quyển.

Hệ thống mô phỏng các quá trình phân tán lDISPER 5.2 cung cấp cho người dùng và các chuyên gia lập trình một hệ thống nhanh chóng và thực tiễn để đánh giá sự phát tán các chất ô nhiễm trong không khí. Chương trình này dựa trên hệ điều hành Microsoft Windows nơi hoạt động thao tác với con chuột và các cửa sổ đồ họa. Phần mềm DISPER 5.2 là một trong những công cụ tốt nhất để thực hiện mô phỏng các quá trình ô nhiễm không khí.

Dựa vào bản đồ nền, các thông số về loại khí, điểm phát tán và các điều kiện về tốc độ gió, hướng gió, ... Disper sẽ mô phỏng quá trình phát tán của khí dưới dạng điểm hay mô hình 3D tại khu vực phát tán.

Phần mềm có thể đọc các file *.bmp hoặc các dạng bản đồ như googlemap. Kết quả có thể được xuất ra các file *.bmp