Hệ thống trả sách tự động (Automated Returns)

Hệ thống trả sách tự động (Automated Returns)

Tính năng cơ bản: 
Giải pháp phân loại tự động (Automated Sorting Solution) của FE Technologies cung cấp cho thư viện khả năng tự động hóa hoàn toàn quá trình trả sách, giúp giảm thiểu các thao tác của nhân viên thư viện...

Giải pháp phân loại tự động (Automated Sorting Solution) của FE Technologies cung cấp cho thư viện khả năng tự động hóa hoàn toàn quá trình trả sách, giúp giảm thiểu các thao tác của nhân viên thư viện.

FE Technologies cung cấp cho thư viện 2 loại giải pháp phân loại tự động:

+ Phân loại tự động kiểu mô đun.

+ Phân loại tự động kiểu All in One

Các cuốn sách được trả lại sẽ được quét qua đầu đọc RFID, sau đó sẽ được tự động phân loại bằng cách trượt xuống các thùng qui định đặt trước hoặc các thùng có gắn bánh xe để thuận tiện cho việc vận chuyển trở lại giá sách.