INCIDENT ANALYST

INCIDENT ANALYST

Phát thải ngẫu nhiên

Phần mềm mô hình hoá cho Chuyên gia phân tích sự cố BREEZE® của EHS kết hợp một bộ các mô hình phân tán khí độc tiêu chuẩn công nghiệp mật độ vừa và dày đặc nhằm dự đoán nồng độ hoá học và mức độ dễ cháy; Mô hình lửa bức xạ nhiệt để dự đoán thông lượng bức xạ và tăng nhiệt độ; và các mô hình nổ để dự đoán áp lực quá cao từ các vụ nổ hơi nước.

BREEZE Incident Analyst bao gồm các mô hình phân tán khí độc, cháy và nổ sau đây:

  • DEGADIS
  • SLAB
  • INPUFF
  • AFTOX
  • Confined & Unconfined Pool Fire
  • BLEVE
  • U.S. Army TNT Equivalency
  • U.K. HSE TNT Equivalency
  • TNO Multi-Energy
  • Baker-Strehlow

Ngoài các tính năng kỹ thuật, BREEZE Incident Analyst rất dễ sử dụng và vận hành nhanh. Một giao diện trực quan hướng dẫn người dùng thông qua việc nhập các đầu vào cần thiết và tùy chọn liên quan đến việc giải phóng hóa chất tiềm ẩn (ví dụ: kích thước và vị trí bị vỡ của bể, hình dạng của bể chứa, lưu lượng tràn, và sự tồn tại của lưu vực đập) và lựa chọn các thuật toán thích hợp. Kết quả được cung cấp ở cả 2 dạng: bảng và đồ họa bao gồm đường đồng mức 2D, thể tích 3D và biểu đồ chuỗi thời gian.

Cơ sở dữ liệu Hóa học

BREEZE Incident Analyst bao gồm một cơ sở dữ liệu hóa học mạnh mẽ, chứa đựng những thông tin thiết yếu cần thiết để mô hình đa dạng cho hơn 150 hóa chất. Hóa chất và hỗn hợp hóa học có thể dễ dàng được thêm hoặc sửa đổi. Từ những đặc điểm vật lý, như điểm sôi và áp suất, tới mức độ nguy hiểm, ví dụ như các giá trị nguy hiểm tức thời đến đời sống và sức khoẻ , cơ sở dữ liệu của Incident Analyst tiết kiệm thời gian cho người dùng khi tìm kiếm và chỉ định dữ liệu hóa học.

Source Term Wizard (Thuật sĩ thuật ngữ nguồn)

Source Term Wizard mạnh mẽ tự động tính toán các đặc điểm xả thải để đề xuất một mô hình phân tán thích hợp cho kịch bản của bạn. Cho dù bạn đang mô hình hoá một tai nạn trong thời gian thực hoặc lên kế hoạch cho các tình huống tiềm ẩn, thuật sĩ Thuật ngữ nguồn sẽ hướng dẫn bạn qua một bước quan trọng trong phân tích mô hình hóa.

Bản đồ

Giao diện trỏ-và-click chuột của BREEZE Incident Analyst cho phép người dùng dễ dàng thêm các đối tượng vào mô hình chạy của họ thông qua tab Map Objects. Ngoài ra, người dùng có thể tải lên bản đồ cơ bản cho dự án của họ thông qua tab Bản đồ cơ sở để hiển thị các đối tượng mô hình, chẳng hạn như nguồn và các thụ thể, được xếp chồng trên trang web của họ.

Tab kết quả và Tích hợp phân tích BREEZE 3D

BREEZE Incident Analyst bao gồm một bộ kết quả mô hình mạnh mẽ. Một tệp Tóm lược Kết quả cung cấp một cái nhìn nhanh các kết quả quan trọng nhất. Incident Analyst được tích hợp hoàn toàn với chương trình Phân tích BREEZE 3D và cung cấp một số tùy chọn để hiển thị các kết quả bao gồm các kết quả hình ảnh chồng chéo trên bản đồ, kết quả hoạt ảnh hoặc kết quả xuất ra sang Google Earth, Surfer, ArcGIS shapefiles hoặc các tệp đồ họa vector có thể mở rộng SVG.

Mô hình phân tán

BREEZE Incident Analyst bao gồm bốn mô hình phân tán để phân tích sự xả thải ngẫu nhiên các hóa chất độc hại. Đây là một chương trình lý tưởng để đối phó và lập kế hoạch khẩn cấp cũng như mô hình hóa các tình huống xả thải ngẫu nhiên cho các chương trình quản lý như Chương trình Quản lý Rủi ro của EPA (RMP) - Hoa Kỳ.

DEGADIS - Ước tính nồng độ xuôi theo chiều gió từ sự giải phóng tự do các chất hóa học, nơi mà chất phân tán độc hại hoặc dễ bắt lửa ban đầu nặng hơn không khí

SLAB - Mô hình phân tán khí đặc biệt được sử dụng để ước lượng nồng độ chất gây ô nhiễm ở vùng xuôi theo hướng gió từ sự giải phóng ngẫu nhiên các chất hóa học

INPUFF - Mô hình phun Gaussian mô phỏng sự phân tán khí quyển đối với sự giải phóng các chất hóa học trôi nổi từ ống khói xe lửa hoặc các nguồn phản lực.

AFTOX - Mô hình tán xạ hơi nước / chùm Gaussian ước tính độ tích tụ xuôi theo chiều gió từ sự giải phóng ngẫu nhiên các chất hóa học nơi mà chùm phân tán có mật độ giống như không khí

Mô hình nổ

Nếu một lượng chất dễ cháy được giải phóng, nó sẽ hòa vào với không khí và có thể dẫn đến một đám mây hơi dễ cháy. Nếu đám mây hơi dễ bắt lửa này có thể tìm thấy nguồn gây cháy, có thể sẽ gây một vụ nổ hơi nước. BREEZE Incident Analyst bao gồm bốn mô hình nổ cho các kịch bản nổ hơi nước.

Tương đương TNT của quân đội Hoa Kỳ - Sử dụng mối quan hệ tỷ lệ giữa vật chất dễ cháy trong đám mây và trọng lượng tương đương của TNT và giả sử toàn bộ vật chất dễ bắt lửa có liên quan đến vụ nổ và tập trung ở một vị trí

Tương đương HSE TNT của Anh- Sử dụng mối quan hệ tỷ lệ giữa vật chất dễ cháy trong đám mây và trọng lượng tương đương của TNT

TNO Multi-Energy - Giải quyết khả năng phát nổ của đám mây hơi như một con số tương ứng của phí nhiên liệu không khí tương đương

Baker-Strehlow - Tính toán các biến đổi về sức mạnh của vụ nổ bằng cách mô phỏng vụ nổ như là một con số về phí nhiên liệu - không khí, mỗi cái có đặc điểm riêng. Nó cũng tính đến mức độ kìm nén, tốc độ ngọn lửa, sự phản xạ mặt đất, và các hướng mà vụ nổ có thể mở rộng ra.

Mô hình Lửa

BREEZE Incident Analyst mô hình một loạt các điều kiện sử dụng ba mô hình lửa. Các mô hình này có thể tính toán mức bức xạ nhiệt do lửa gây ra, bao gồm bán kính trong đó sẽ vượt quá mức bức xạ đã chỉ định.

Confined Pool Fire - Mô hình một vụ cháy xảy ra khi chất lỏng được đốt trong một khu vực hạn chế như đê hoặc bể

Unconfined Pool Fire - Mô phỏng một vụ cháy xảy ra khi một bể bơi bị giới hạn được đốt cháy nhiên liệu hóa lỏng

BLEVE - Mô hình bức xạ nhiệt mô phỏng một vụ cháy có thể là kết quả của sự rò rỉ hoặc vỡ của một đường ống có chứa khí nén hoặc khí hoá lỏng dưới áp suất.