LEAK - Phần mềm tính toán tần số rò rỉ

LEAK - Phần mềm tính toán tần số rò rỉ

Đơn vị phát triển: 
DNV GL Software
Tính năng cơ bản: 
Phần mềm LEAK tính toán tần số rò rỉ của các thiết bị, phân đoạn, các khu vực và các cài đặt từ dữ liệu cơ sở cơ bản

ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

  • Thiết lập cơ sở dữ liệu lịch sử của dữ liệu.
  • Các báo cáo bao gồm: Đầu vào, tần số và sự đóng góp rò rỉ của các dạng cơ sở Element.
  • Nhập dữ liệu lưới cho các yếu tố cơ bản và danh mục đầu ra.
  • Cấu trúc mặc định cho đầu vào áp lực GAS / chất lỏng.
  • Yếu tố thay đổi tần số.

Phần mềm LEAK tính toán tần số rò rỉ của các thiết bị, phân đoạn, các khu vực và các cài đặt từ
dữ liệu cơ sở cơ bản. Nó được trang bị với một cơ sở dữ liệu lớn về tần suất sự cố lịch sử, luôn sẵn
sàng cho bạn sử dụng nhằm tính toán tần suất bị rò rỉ , được sử dụng trong các đánh giá rủi ro định
lượng trong đất liền và ngoài khơi
Đầu ra của Leak có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng trên phần nào
của một nhà máy hoặc các loại thiết bị có nhiều khả năng tạo ra rò rỉ. Nó đảm bảo rằng một đánh giá
tần suất của sự thay đổi một cài đặt có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài
ra, phân tích độ nhạy có thể được thực hiện có hiệu quả và trong một kiểu cấu trúc.