New Forma

Phần mềm quản lý thông tin dự án (Project Information Management), cho phép chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công trao đổi và quản lý dữ liệu dư án một cách nhanh và hiệu quả nhất. Phần mềm linh hoạt trong việc sử dụng có thể cài đặt trên cloud hoặc data center của doanh nghiệp