Phần mềm EcoRisk VIEW

Phần mềm EcoRisk VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa trên nghị định thư US EPA SLERAP (Screening Level Ecological Risk Assessment Protocol). EcoRisk view đánh giá toàn diện đa sinh thái đồng thời tính toán giá trị rủi ro đối với hóa chất khác nhau, từ nhiều nguồn, nhiều vị trí tiếp xúc.

EcoRisk View là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa trên nghị định thư US EPA SLERAP (Screening Level Ecological Risk Assessment Protocol). EcoRisk view đánh giá toàn diện đa sinh thái đồng thời tính toán giá trị rủi ro đối với hóa chất khác nhau, từ nhiều nguồn, nhiều vị trí tiếp xúc.

EcoRisk View thực hiện đầy đủ các hướng dẫn mới nhất của US EPA để đánh giá các rủi ro sinh thái (1999 US EPA - OSW SLERAP) . Các chuyên gia đánh giá rủi ro, thử nghiệm, ghi kế hoạch, nghiên cứu hóa chất và tạo ra các kết quả, báo cáo chuyên nghiệp..

*Thông số cơ bản:

-Tính toán căn cứ theo nghị định thư SLERAP (Screening Level Ecological Risk Assessment Protocol).

-Dữ liệu đầu vào là dữ liệu của AERMOD hoặc ISC.

-Loại vùng cảm nhận: đầm lầy, nước lợ, nước ngọt, nước muối, đồng cỏ, khu rừng...

-Cơ sở dữ liệu: SLERAP và do người dùng tự định nghĩa. *

*Một số tính năng:

-Giao diện đồ họa tích hợp, tính toán rủi ro và báo cáo kết quả toàn diện.

-Cơ sở dữ liệu COPC (Chemicals Of Potential Concern) rộng lớn.

-Tùy chỉnh Foodwebs.

-Báo cáo toàn diện và hiển thị trực quan bằng file cho Google Earth.