Phần mềm Midas FEA

Phần mềm Midas FEA

Tính năng cơ bản: 
Công cụ hiện đại chuyên mô phỏng và phân tích chi tiết kết cấu cầu

Phần mềm hiện đại, phản ánh cuộc cách mạng trong phân tích phi tuyến và phân tích chi tiết nâng cao các kết cấu xây dựng. Midas FEA được trang bị các công cụ mô hình hoá hình học, mô hình hoá phần tử cũng như các tính năng phân tích mới nhất. Midas FEA hỗ trợ các tính năng phân tích và mô phỏng đặc biệt như: phân tích phi tuyến vật liệu có xét đến sự phát triển vết nứt trong bê tông, phân tích phi tuyến hình học và điều kiện biên, phân tích mỏi, phân tích thuỷ nhiệt, phân tích động lực học tuyến tính và phi tuyến, phân tích khí động lực học (CFD), v.v.

THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN MỚI

Tính năng chính:

Phân tích kết cấu không hạn chế số phần tử và số nút.

Phân tích phi tuyến vật liệu và hình học.

Đặc biệt là khả năng mô phỏng nứt trong kết cấu bê tông.

Mô hình hoá phân tích thi công với số giai đoạn không hạn chế.

Tính toán động lực học, kháng chấn.

Tính toán động đất theo các Tiêu chuẩn khác nhau.

Tính toán ổn định kết cấu.

Tính toán mỏi theo các phương pháp khác nhau như ứng suất - thời gian, biến dạng - thời gian, đếm, ứng suất trung bình, v.v.

Phân tích động lực học điều kiện biên phi tuyến.

Phân tích thủy nhiệt cho các kết cấu bê tông khối lớn.

Phân tích lịch sử thời gian không đàn hồi (Tính toán động đất có xét đến sự làm việc phi tuyến của vật liệu).

Ứng dụng Phân tích chi tiết kết cấu bao gồm phân tích phi tuyến vật liệu, hình học, phân tích ổn định.

Phân tích phi tuyến kết cấu bê tông Phân tích chi tiết kết cấu liên hợp, Quá trình hình thành và phát triển vết nứt, Tiếp xúc giữa bê tông với cốt thép, Phân tích chi tiết khu vực neo cáp.

Phân tích nhiệt bao gồm truyền nhiệt và thuỷ nhiệt. Phân tích đặc biệt như phân tích mỏi, phân tích tiếp xúc và từ biến.