Phần mềm Midas GTS

Phần mềm Midas GTS

Tính năng cơ bản: 
Hệ thống phân tích địa kỹ thuật và hầm

 

1.Info

Là một hệ thống phần mềm địa kỹ thuật và hầm hiện đại. Midas GTS được phát triển dựa trên kinh nghiệm về phân tích phần tử hữu hạn và công nghệ đồ hoạ được MIDAS IT tích luỹ liên tục từ năm 1989. Midas GTS giúp các kỹ sư có thể xây dựng được một cách trực quan các mô hình địa kỹ thuật phức tạp. Việc mô hình hoá này còn được bổ sung thêm bởi các tính năng phân tích mạnh mẽ dựa trên chương trình phân tích nhanh nhất hiện nay do MIDAS IT phát triển. Ngoài ra, phần mềm midas GTS còn có khả năng tạo các báo cáo chính xác và phù hợp với thực tế thiết kế.

THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN MỚI

Tính năng chính:

Có khả năng phân tích mô hình đến 200.000 nút Phân tích tĩnh các loại kết cấu hầm và địa kỹ thuật Phân tích quá trình thi công các kết cấu hầm và công trình địa kỹ thuật.

Có các chương trình hỗ trợ xây dựng nhanh chóng mô hình hầm 3D.

Phân tích thấm.

Phân tích cố kết.

Phân tích kết hợp ứng suất-thấm.

Phân tích ổn định mái dốc theo phương pháp chiết giảm cường độ (Strength Reduction Medthod - SRM) và phương pháp phân tích ứng suất hay là phương pháp cung tròn mặt trượt (Stress Analysis Method - SAM).

Phân tích tương tác kết cấu - nền đất Hỡ trợ lưới phần tử đa dạng.

Thể hiện không gian 3D trực quan.

Hỗ trợ 14 mô hình vật liệu khác nhau như: Đàn hồi tuyến tính Mohr-Coulomb Duncan-Chang Drucker-Prager Tresca Von Mises Transversely Isotropic.

Các mô hình đất yếu (Cam-Clay, Modified Cam-Clay, London Clay, Strain Softening); Đá (Hoek-Brown, Jointed-Rock).

Các mô hình vật liệu do người dùng tự định nghĩa.

Hỗ trợ nhiều dạng phần tử như Thanh: Giàn/Dầm.

Phần tử chỉ chịu kéo/ Phần tử chỉ chịu nén.

Phần tử tấm: phần tử ứng suất phẳng, biến dạng phẳng.

Phần tử đối xứng.

Phẩn tử khối: Tứ diện, bát diện, nêm.

Phần tử tiếp xúc (contact element).

Phần tử kết nối (interface element).

Phân tích kết cấu hầm.

Phân tích động.

Phân tích lịch sử thời gian.

Phân tích động đất.

Phân tích phá nổ.

Phân tích dòng nước ngầm.

Phân tích dòng chảy ổn định và không ổn định.

Phân tích kết thuỷ ứng suất, phân tích cố kết