Phần mềm MOVA

Phần mềm MOVA

Tính năng cơ bản: 
MOVA là hệ thống giám sát tín hiệu đèn giao thông ở những nút giao thông. Nó chuyển đổi thông minh giữa cách trì hoãn thấp nhất và lưu lượng tối đa, phụ thuộc vào yêu cầu giao thông. Hiện nay ở Anh đang cân nhắc có ít nhất 3000 vị trí được trang bị MOVA, với mỗi năm nhìn thấy ít nhất 200 vị trí khác được cài đặt.

MOVA là hệ thống giám sát tín hiệu đèn giao thông ở những nút giao thông. Nó chuyển đổi thông minh giữa cách trì hoãn thấp nhất và lưu lượng tối đa, phụ thuộc vào yêu cầu giao thông. Hiện nay ở Anh đang cân nhắc có ít nhất 3000 vị trí được trang bị MOVA, với mỗi năm nhìn thấy ít nhất 200 vị trí khác được cài đặt.