Phần mềm OILMAP DEEP

Phần mềm OILMAP DEEP

Tính năng cơ bản: 
OILMAPDEEP cung cấp những phán đoán nhanh chóng của sự di chuyển của dầu tràn ở trên bề mặt biển. Cả sự kết hợp mô đun công nghiệp CDOG và mô hình chùm tự nhiên của OILMAP cũng được hỗ trợ.

OILMAPDEEP cung cấp những phán đoán nhanh chóng của sự di chuyển của dầu tràn ở trên bề mặt biển. Cả sự kết hợp mô đun công nghiệp CDOG và mô hình chùm tự nhiên của OILMAP cũng được hỗ trợ.

Các Ứng Dụng

 • Quy hoạch phản ứng với biến cố giả định.
 • Hỗ trợ ra quyết định phản ứng biến cố tốt.
 • Bài tập thực hành kịch bản tràn dầu.
 • Nghiên cứu chiến lược quy hoạch.

 

Các Tính Năng Bao gồm

 • Sự giải phóng chùm và sự di chuyển trên mặt biển được giải phóng ở cả các khu biển nông và sâu.
 • Thực thi tính toán chùm riêng lẻ cả trong Clark CDOG Version 2.02 và ASA.
 • Kết hợp mô hình cả 2D và 3D dòng chảy thủy động lực học.
 • Đầu ra bao gồm việc quy hoạch và lựa chọn cách nhìn nhận của chùm dầu, mô hình dự đoán trong nước và trên bề mặt.
 • Phát triển quy hoạch sự cố xảy ra vụ nổ khi khoan dầu.
 • Mô hình 3D dòng chảy sẵn có cho khu vực sản xuất/khoan dầu ở Gulf của Mexico và Tây Phi.
 • Bản thân ASA có chứa GIS

 

Tính năng cao cấp của Mô hình OILMAPDEEP

 • Khả năng ứng dụng toàn cầu.
 • Mô hình chùm dầu chìm trong nước.
 • Xây dựng chùm bằng CDOG hoặc OILMAP.
 • Kế thừa tất cả các tính năng của OILMAP.

 

Thực thi mô hình CDOG Version 2.02 Được phát triển dưới chương trình MMS/ Doanh nghiệp.

 • Bao gồm hydrat hình thành động học với khối lượng và quá trình truyền nhiệt.
 • Sản phẩm là kết quả của mô hình dự báo nhanh.
 • Kết hợp trực tiếp với dữ liệu môi trường phức tạp.

 

Kết hợp phân tích

 • Kết hợp phân tích sử dụng cả trong mô hình chùm CDOG và OILMAP để hiển thị được một mô hình tiếp cận hiệu quả.
 • Dự báo quá trình diễn biến thời tiết bề mặt của OILMAP như sự bốc hơi, sự cuốn theo, nhũ tương và sự tương tác bờ biển.
 • Phân tích ngẫu nhiên của OILMAP có thể được dùng để hiển thị dự báo ngẫu nhiên của giao thông bề mặt của vụ nổ.