Phần mềm OIMAP LAND

Phần mềm OIMAP LAND

Tính năng cơ bản: 
OILMAPLAND là hệ thống mô hình tràn trên đất và dưới nước để mô phỏng sự giải phóng của dầu và chất hóa học từ đường ống và kho lưu trữ. OILMAPLAND cần cho một số công cụ mô hình cho tràn dầu và hóa chất mà nó xảy ra trên đất và rồi tràn ra sông suối và ao hồ.

OILMAPLAND là hệ thống mô hình tràn trên đất và dưới nước để mô phỏng sự giải phóng của dầu và chất hóa học từ đường ống và kho lưu trữ. OILMAPLAND cần cho một số công cụ mô hình cho tràn dầu và hóa chất mà nó xảy ra trên đất và rồi tràn ra sông suối và ao hồ.

Ứng dụng của OILMAPLAND

 • Đáp ứng các quy định liên bang về sự nguy hiểm và an toàn đường ống.
 • Dự đoán/dự báo tràn dầu cho các hành động ứng phó và đào tạo.
 • Hỗ trợ quy hoạch chiến lược tràn dầu.
 • Hỗ trỡ ứng cứu tràn dầu trong khoan dầu và giáo dục.

 

Các tính năng

 • Mô hình sự di chuyển của dầu và hóa chất trên mặt đất, trong suối, hồ và kênh rạch
 • Mô hình chạy trong một nền tảng độc lập GIS hoặc là một phần mở rộng của ArcGIS® trong sự kết hợp tổng thể với dữ liệu đang tồn tại, dữ liệu High Consequence Area, mô hình địa hình và mạng lưới bề mặt nước.
 • Cung cấp số lượng đánh giả của trường hợp xấu nhất giải phóng từ đường ống hoặc cơ sở khác.

 

Mô hình nổi bật OILMAPLAND

 • Khả năng ứng dụng toàn cầu mô hình 2D và 3D
 • Mô hình tràn ở đó xảy ra trên mặt đất và di chú tới suối và ao hồ.
 • Hệ thống mô hình che phủ kết quả với dữ liệu HCA và dữ liệu GIS khác.
 • Sử dụng công cụ ArcGIS® để phân tích vùng đệm và không gian che phủ của tràn.
 • Tạo ra bản đồ để sử dụng trong việc quản lý quy hoạch, đánh dấu các mảng và các tài liệu khác.

 

Mô hình tràn trên Đất

Mô hình đánh giá các dòng dầu và hóa chất qua đất liền được giải phóng từ một điểm nguồn.

Mô hình xử lý bao gồm:

 • Lan truyền
 • Bốc hơi
 • Sự thấm qua
 • Giữ lại ở chỗ lõm


Khối lượng tính toán cân bằng cho phép hoàn thiện một bản kế toán đầy đủ các sản phẩm bị tràn và xác định chính xác đường dẫn và hành vi của dầu hoặc chất hóa học.

Mô hình Dưới bề mặt Nước

Đổ chất lỏng độc hại thường thì nó di chuyển trên mặt đất một khoảng ngắn trước khi nó nhập vào một dòng suối hoặc hồ. Hệ thống mô hình OILMAPLAND chỉ ra đường đi vật lý của dầu tràn hoặc chất hóa học trước khi nó đi vào hệ thống nước mặt. Qúa trính mô hình hóa bao gồm:

 • Bay hơi
 • Dầu dọc bờ biển

 

Giao diện mô hình

OILMAP dễ mở rộng kết hợp với đường ống dấu đang tồn tại và thiết lập dữ liệu không gian cơ sở. OILMAPLAND cung cấp một số mô hình có khả năng cho tất cả các loại chất lỏng độc hại bị tràn ra từ đường ống hoặc nơi cất trữ.