Phần mềm PERS (Xem lại Môi trường Đi bộ)

Phần mềm PERS (Xem lại Môi trường Đi bộ)

Tính năng cơ bản: 
PERS (Phần mềm Xem lại Môi trường Đi bộ) là ứng dụng phần mềm mới và động để đánh giá chất lượng của môi trường cho phần dành để đi bộ. PERS có thể hộ trợ đưa ra các cơ hội để cải thiện đường dành cho người đi bộ, trong khi hỗ trợ hiệu quả mục tiêu tài nguyên. Khuôn khổ hệ thống của nó cho phép cung cấp cho người đi bộ được đánh giá, xem xét và kiểm toán thông qua việc sử dụng các phương pháp sáng tạo và rất thành công.

 

PERS (Phần mềm Xem lại Môi trường Đi bộ) là ứng dụng phần mềm mới và động để đánh giá chất lượng của môi trường cho phần dành để đi bộ. PERS có thể hộ trợ đưa ra các cơ hội để cải thiện đường dành cho người đi bộ, trong khi hỗ trợ hiệu quả mục tiêu tài nguyên. Khuôn khổ hệ thống của nó cho phép cung cấp cho người đi bộ được đánh giá, xem xét và kiểm toán thông qua việc sử dụng các phương pháp sáng tạo và rất thành công.