Phần mềm PICADY

Phần mềm PICADY

Tính năng cơ bản: 
PICADY đánh giá sức chứa và trì hoãn ở nơi ưu tiên giao nhau Kết hợp nghiên cứu mở rộng của TRL trong thiết kế chỗ giao nhau đang dùng và dự báo tỷ lệ tai nạn, sức chứa, chiều dài hàng đợi và sự trì hoãn (cả về hàng đợi và hình học) ở nơi có sự ưu tiên các nút.

PICADY 9 đánh giá sức chứa và trì hoãn ở nơi ưu tiên giao nhau Kết hợp nghiên cứu mở rộng của TRL trong thiết kế chỗ giao nhau đang dùng và dự báo tỷ lệ tai nạn, sức chứa, chiều dài hàng đợi và sự trì hoãn (cả về hàng đợi và hình học) ở nơi có sự ưu tiên các nút.