RADIA software

RADIA software

Tính năng cơ bản: 
Phần mềm mô phỏng, phân tích và đánh giá tác động của sóng điện từ tới môi trường