Safeti software

Safeti software

Đơn vị phát triển: 
DNV GL Software
Tính năng cơ bản: 
Phần mềm đánh giá định lượng rủi ro và tần suất rủi ro các công trình công nghiệp.

Tính năng chính:

 • Tìm nguyên nhân và thống nhất kết quả trong tính toán.
 • Đưa ra các kết quả rui ro và so sánh với các tiêu chuẩn bắt buộc.

 • Đưa hệ thống QRA vào trong hoạt động quản lý vòng đời các tài sản.

 • Phân loại, xếp hạng rủi ro và đưa ra chiến lược giảm thiểu các rủi ro.

Lợi ích chính.

 • Cải thiện an toàn và tăng độ tin cậy tài sản.
 • Giảm chi phí kiểm tra hàng năm.
 • Đánh giá các rủi ro tài sản cả về định lượng và định tính.
 • Xác định các nguy cơ tiềm ẩn.
 • Tối ưu phương pháp và công việc kiểm tra.
 • Sử dụng mô hình Unified Dispersion Model để phân tích chính xác hậu quả.
 • Quản lý hiệu quả các dữ liệu kiểm tra.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì nhà máy.

Thiết kế xử lý độc hại

Safeti cung cấp như một hệ thống thân thiện với người dùng để dễ dàng đưa các yêu cầu trong đánh giá định lượng rủi ro (QRA) vào kế hoạch xử lý. Bằng sự hiểu biết các hậu quả từ nhiều kịch bản khác nhau, bạn có thể thực hiện các bước để giảm tác động của một sự cố độc hại, khắc phục hậu quả, và lập kế hoạch cho các trường hợp sự cố khẩn cấp.

Sẵn sàng cho các rủi ro hóa chất

Safeti chứa nhiều mô hình hiệu quả cho việc phát tán, tính cháy nổ, và các hiệu ứng độc hại của chất hóa học. Với thư viện hơn 1600 hóa chất, bạn có thể mô phỏng việc phát tán trên diện rộng của đơn chất cũng như hỗn hợp từ các sự cố của tàu thuyền, đường ống, van, đĩa, và các thiết bị khác.

Tối ưu thiết kế

Bằng cách đánh giá rủi ro của bạn ở giai đoạn thiết kế, bạn có thể quản lý tốt hơn trong từng công đoạn sản xuất, bạn có khả năng đánh giá rủi ro liên quan đến tài chính trong các công đoạn đó. Bằng cách cung cấp dữ liệu tài chính liên quan đến các tài sản, để có thể cung cấp các báo cáo tổng quan về rủi ro tài chính trong vòng đời một tài sản nào đó( máy móc, kho chứa, …)

Video khác