Trường TIểu học Nguyễn Bá Ngọc

Trường TIểu học Nguyễn Bá Ngọc

Phương án thiết kế Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
- Ba Đình - Hà Nội